Algemene voorwaarden

En-koi | Ringweg 7b | 4771 RD Langeweg | KvK: 68486758


Artikel 1. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van En-koi zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene voorwaarden (hierna:’Voorwaarden’) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door En-koi worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van En-koi worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door En-koi ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van En-koi zijn vrijblijvend en En-koi behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door En-koi.
En-koi is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt En-koi dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief het in Nederland geldende BTW percentage.

En-koi biedt drie betalingsmogelijkheden. Bij afhalen kunt u contant betalen of pinnen. Bij levering door een pakketdienst kunt u de bestelling door middel van vooruitbetaling (iDEAL) voldoen.

Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden in verzuim. Indien betaling plaatsvindt na het versturen van een aanmaning door En-koi bent u een bedrag van € 25,00 aan administratiekosten verschuldigd. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van En-koi.

Indien u met enige betaling in gebreke bent, is En-koi gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door En-koi.

Artikel 4. Levering

De door En-koi opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. De maximale levertijd is 30 dagen tenzij anders is overeengekomen. Indien deze levertijd niet kan worden gehanteerd door welke omstandigheden dan ook zal En-koi u hiervan op de hoogte stellen. Overschrijding van de maximale leveringstermijn geeft u het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan En-koi verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door En-koi geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. En-koi garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u En-koi daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft En-koi de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan, binnen 20 dagen, te restitueren.

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan En-koi te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten en het risico voor retourzendingen voor uw rekening komen. De factuurwaarde van het product wordt binnen 20 dagen gerestitueerd.

Artikel 8. Uitsluitingen herroepingsrecht

  1. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten (maatwerk);
  2. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
  3. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  4. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.


Artikel 9. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en En-koi, dan wel tussen En-koi en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en En-koi, is En-koi niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door En-koi.

Artikel 10. Persoonsgegevens

En-koi zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld.

De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 11. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft En-koi ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat En-koi gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan En-koi kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12. Diversen

Indien u aan En-koi schriftelijk opgave doet van een adres, is En-koi gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan En-koi schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

De weergegeven afbeeldingen vallen onder het copyright van hun respectievelijke eigenaren. Voor gebruik van de afbeeldingen dient u contact op te nemen met En-koi. De door En-koi geleverde producten kunnen afwijken van de weergegeven afbeeldingen.

Wanneer door En-koi gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat En-koi deze Voorwaarden soepel toepast.

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met En-koi in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door En-koi vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

En-koi is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.